Nieuws

Zomerbrief HKK juni 2020

Juni 2020

Aan de leden van de vereniging Heemsteedse Kunstkring

Geachte mevrouw, meneer,

Het Covid-19 virus heeft de afgelopen maanden heel wat persoonlijk leed en sociale schade aangericht. Nu we binnen nieuwe, versoepelde kaders voorzichtig weer meer mogen, hopen wij dat u in gezondheid van deze nieuwe ruimte kunt genieten. Binnen de beperkingen van de anderhalve meter samenleving mag er dus wel wat meer, maar van helemaal terug naar gewoon is helaas nog geen sprake. Dat blijft op velen van ons drukken. En ook op de kunst – en cultuur sector, de onderliggende aanleiding van het bestaan van onze vereniging, heeft zwaar te lijden onder de crisis. 

Graag wil ik, namens het bestuur van de Heemsteedse Kunstkring, met u een aantal conclusies doornemen, die wij na ampele overwegingen hebben getrokken met betrekking tot het lopende en het komende cultuurseizoen.  

Afhandeling van het lopende seizoen. Zoals u weet zien de theaters en schouwburgen zeker tot het einde van deze maand geen kans om iets voor hun publiek te betekenen. Ook voor de zomermaanden en daarna is veel nog onduidelijk. Sommige ‘oude’ voorstellingen zijn gecanceld, andere zijn doorgeschoven, soms zelfs naar het theaterseizoen van 2022-2023. U en wij zijn niet gebaat bij een dergelijke onzekere en onvoorspelbare situatie. Het leek ons belangrijk om daaraan een eind te maken: wij hebben inmiddels aan alle theaters, schouwburgen en speelzalen het voorstel gedaan om alle tegoeden van de toegangsbewijzen van de vervallen voorstellingen naar ons terug te storten. Het staat u vanzelfsprekend helemaal vrij om uw tegoed te gebruiken voor een gift aan de schouwburgen en theaters. Wanneer u daartoe besluit, wilt u dat ons dan per mail of op een andere schriftelijk manier laten weten? Stuur in dat geval bericht naar:

joop@heemsteedsekunstkring.nl  of naar het secretariaat van de HKK: Von Brucken Focklaan 39 2102 XB Heemstede

Het komende seizoen. Ook nu straks de limiet van het maximaal aantal theaterbezoekers per voorstelling komt te vervallen, kunnen de speelzalen niet direct een rotsvast programma aanbieden. En de anderhalve meter blijft dus. Alles van het voorgenomen programma ’20-’21 is flink gehusseld, verkleind of helemaal op de schop genomen. De korte termijn programmering van de theaters wordt via websites bekend gemaakt. U zult begrijpen dat op basis van die onzekere, steeds wisselende informatie het onmogelijk is om u op dit moment een solide cultureel aanbod te doen. De optelsom van te veel onzekerheid en teveel risico maakt dat wij het niet verantwoord vinden om u al in deze fase voorstellen te doen op kunst- en cultuurgebied.

Vervolgens zitten er ook nog enkele hindernissen bij het vervoer naar de speelzalen en die spelen ons ook parten bij eventuele excursies. Wij kunnen u daarom tot 1 januari 2021 helaas geen voorstellen doen voor een HKK-programma. In de loop van oktober/november aanstaande beraadt het bestuur zich opnieuw op de actuele situatie en de verwachtingen van dat moment. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor het standpunt dat wij hebben ingenomen.   

De jaarvergadering. Zoals het nu staat lopen wij nog teveel tegen beperkingen op om in het najaar de verplichte jaarvergadering werkelijk te laten plaatsvinden. Ook is er nog te weinig zicht op de mogelijkheden van de gebruikelijke culturele toegift. Normaliter vindt de jaarvergadering in oktober plaats in De Luifel, maar voorlopig is de planning dat we de verplichte behandeling van de verenigingsstukken schriftelijk met onze leden gaan afhandelen. Rond die tijd, najaar 2020, zullen wij dan wel met u verkennen hoe het culturele landschap er op dat moment bij ligt. We zullen tegen die tijd aangeven hoe we in het jaar 2021 verder denken te gaan met onze verenigingsactiviteiten.

Bevriezen van de verenigingscontributie. Hoewel in de laatstgehouden jaarvergadering een verhoging van de contributie is goedgekeurd, acht het bestuur die verhoging onder de gegeven omstandigheden niet wenselijk. Wij stellen daarom voor deze uit te stellen en voor het komende verenigingsjaar de contributie op het huidige niveau te bevriezen.

Nieuwjaarsconcert en -receptie. U bent van ons gewend dat wij u in een van de eerste weken van een nieuw jaar uitnodigen voor een concert in de Oude Kerk in Heemstede, met receptie na. Hoewel we nu nog helemaal niet zeker weten of dat er echt van gaat komen, zijn wij inmiddels wel voorzichtig de voorbereidingen daarvoor gestart. Wij zijn en blijven per slot van rekening wel een optimistische, toekomstgerichte vereniging. Laten we ons in ieder geval alvast voorbereiden op ‘weer gewoon’, hoe nieuw dat er tegen die tijd ook uit mag zien.

Ik hoop u met dit uitvoerige bericht voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Namens het bestuur wens ik u een aangename en gezonde zomer en wij ontmoeten elkaar later, op z’n minst weer schriftelijk.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Dirk J. van der Spoel

Voorzitter

================================================================

Privacy

Vanaf 21 mei 2018 is het door het bestuur gevoerde privacy beleid in te zien via de pagina Privacy. Op deze pagina is ook de privacy verklaring te vinden zoals die per 25 mei 2018 verplicht is te hebben.